BGM-Net : Boundary-Guided Multiscale Network for Breast Lesion Segmentation in Ultrasound

Yunzhu WU, Ruoxin ZHANG, Lei ZHU, Weiming WANG, Shengwen WANG, Haoran XIE, Gary CHENG, Fu Lee WANG, Xingxiang HE*, Hai ZHANG*

*Corresponding author for this work

Research output: Journal PublicationsJournal Article (refereed)peer-review

1 Citation (Scopus)

Search results