EmoChannelAttn: Exploring Emotional Construction Towards Multi-Class Emotion Classification

Zongxi LI, Xinhong CHEN, Haoran XIE, Qing LI, Xiaohui TAO

Research output: Other Conference ContributionsConference Paper (other)Other Conference Paperpeer-review

Search results