Non-local Low-rank Point Cloud Denoising for 3D Measurement Surfaces

Dingkun ZHU, Honghua CHEN, Weiming WANG, Haoran XIE, Gary CHENG, Mingqiang WEI, Jun WANG, Fu Lee WANG

Research output: Journal PublicationsJournal Article (refereed)peer-review

Search results